Волковысская газета «Наш час», новости Волковыска

Точка зрения

Аб працы і яе сэнсе ў жыцці

Аб працы і яе сэнсе ў жыцці
18 Апреля
2017 г. Вторник

Сапраўднае багацце для людзей — уменне працаваць.

Эзоп

Беларускі народ заўсёды быў адным з самых працалюбівых у свеце. І мяне як грамадзяніна Беларусі вельмі абурае, што сён­ня гультаі і прайдзісветы розных гатункаў на плошчах і вуліцах га­радоў, прыкрываючыся наро­дам, нават сітуацыяй беспрацоў­ных, імкнуцца вырашаць свае палітычныя заказы. Я перака­наны: на плошчах няма тых, хто сапраўды аказаўся беспрацоў­ным. Жадаючыя атрымаць пра­цу шукаюць яе самі на прадпры­емствах ці ідуць па дапамогу да дзяржавы, рэгіструючыся ў цэн­трах занятасці. Так, эканамічная сітуацыя сёння нялёгкая, аднак гэта не значыць, што з транспа­рантамі і выкрыкамі на вуліцах нашых гарадоў можна знайсці выйсце.

Нярэдка праблем з працаўлад­каваннем работнікаў зусім няма — праблема ў галовах у тых, хто шу­кае працу. У яе пошуку неабходна рабіць упор на сваёй кваліфікацыі, навыках, ведах у прафесійнай воб­ласці. Трэба разумець, што працу можна атрымаць толькі дзякуючы сваёй кампетэнцыі. Нават дыплом аб вышэйшай адукацыі не надта каціруецца на рынку. Больш каштоўнымі для працадаўцы з’яўля­юцца канкрэтныя ўменні маладога супрацоўніка, якія трэба паказваць на практыцы.

Лічу, што сёння сама працоў­ная галіна патрабуе новых падыхо­даў, больш спрыяльных магчымас­цей занятасці для мужчын і жан­чын, стварэння новых працоўных месцаў і нават прафесій. Многія прафесіі ўжо замянілі робаты, ме­ханізмы. Анахранізмамі на вачах становяцца яшчэ ўчора папулярныя спецыяльнасці. Нашаму грамадству неабходны эканамічныя пе­раўтварэнні, новыя веды і навыкі, якія могуць дапамагчы пераадолець няпростую сітуацыю.

Прынамсі, само развіццё чала­вечай асобы павінна азначаць пашырэнне дыяпазону выбару для людзей, аднак пры гэтым мы нязменна павінны клапаціцца пра ба­гацце чалавечага жыцця, а не про­ста эканомікі. Менавіта працоўная дзейнасць займае значную частку нашага жыцця. Праца дае сродкі да існавання, дазваляючы паўнавар­тасна ўдзельнічаць у жыцці грамад­ства і забяспечваючы пачуццё ўлас­най годнасці і значнасці. І, наадва­рот, кантынгент тых жа амараль­ных, асацыянальных асоб дастатко­ва шырокі і розны, але большасць з іх маюць схільнасць да чаркі, да гэтага дадаецца нежаданне праца­ваць і, як вынік, прагулы на рабо­це, нават калі яна ёсць. У выніку звальненне…

На жаль, здарылася так, што, не разабраўшыся скрупулёзна, мно­гіх палічылі ўтрыманцамі. На сён­няшні дзень ужо акрэслены катэго­рыі грамадзян, якім не трэба пла­ціць падатак па дэкрэце № 3. Ад­нак мне думаецца, што тут забылі пра катэгорыю “хворыя грамадзя­не”, якім атрымаць сёння працу зусім не проста. Гэтым людзям, ад­паведна медыцынскім паказчыкам, патрэбна лёгкая праца. Аднак сён­ня нават цяжкую фізічную працу атрымаць праблематычна. Майму знаёмаму 58 гадоў, усё жыццё ён адпрацаваў на птушкафабрыцы, за­раз звольніўся, бо няма сіл больш працаваць — баляць рукі, ногі, сэрца, падскоквае ціск… Аднак на мед­камісіі заявілі, што да групы ін­валіднасці недацягвае. Што ж ра­біць яму?

Многія суайчыннікі заняты творчай, валанцёрскай працай або толькі яшчэ рыхтуюцца стаць пра­цаўнікамі. Не магу не сказаць пра хатніх гаспадынь, якія штодзённа працуюць фактычна “амаль на дзве стаўкі”. Іншая справа, што іх пра­цу часта не шануюць, не заўважа­юць, і правы жанчын тут амаль што не абароненыя. А яны ж га­туюць, прыбіраюць, ствараюць утульнасць для мужа, дзяцей.

У цэнтрах занятасці многім пра­пануюць набываць новыя прафесіі. Аднак у 50—55 гадоў перавучвац­ца ўжо позна, ды й часта здароўе не дазваляе гэта рабіць. Да таго ж, праблематычна харэографу, напрыклад, стаць цесляром, а гісторыку — тынкоўшчыкам.

Сёння найперш запатрабава­ныя прафесіі на рынку працы — доктар, медыцынская сястра, ветэрынарны доктар, прадавец, вадзіцель, бухгалтар. Усё гэта, канеш­не, вельмі неабходныя прафесіі, аднак на іх набыццё патрэбна шмат часу, схільнасці, наймальнікі за­цікаўлены найперш у такіх спецы­ялістах з вышэйшай адукацыяй. Ды й, дарэчы, гэтыя прафесіі многім не падыходзяць. Ведаю людзей-гу­манітарыяў, якія, як чорта, баяц­ца ўсялякай тэхнікі, нават не ду­маюць здаваць на правы вадзіцеля.

Шмат беспрацоўных у нас ся­род моладзі, у якой наогул няма яшчэ прафесійнага вопыту. А міграцыя і старэнне насельніцтва пры­водзяць да зніжэння яго колькасці і скарачэння працоўнай сілы.

Маладыя людзі не хочуць за­ставацца ў вёсках. І, дарэчы, не толькі з-за нізкіх заробкаў. Праца ў сельскагаспадарчай вытворчасці даволі цяжкая. Многія бацькі вясковых хлопцаў і дзяўчат самі вы­праўляюць у горад сваіх дзяцей, кажучы: “Мы ўсё жыццё гарбелі на зямлі, няхай хоць нашы дзеці пажывуць як людзі”.

З другога боку, у нас усе хо­чуць працаваць у Мінску ці аб­ласных цэнтрах, здраджваюць сваёй малой радзіме. Выпускнікі ВНУ не маюць жадання пачынаць кар’еру па-за межамі сталіцы і ні за якія грошы і сацпакеты не па­гаджаюцца з’язджаць. Амбіцыі мо­ладзі часам не адпавядаюць іх кам­петэнцыі. Большасць хоча адразу ж стаць дырэктарамі, потым шу­кае менш прэстыжныя пасады, а напрыканцы хапаецца за любую магчымасць, абы толькі не ехаць у рэгіёны.

Мы не павінны забываць, што нашы працалюбівыя продкі пера­далі нам у спадчыну шмат мудрас­ці аб працы і яе сэнсе ў жыцці: дзе пасееш густа, там не будзе пу­ста; гультая зямля не любіць; дзе гультай ходзіць, там зямля не родзіць; трэба рана ўставаці, калі хле­ба дажыдаці; выходзь на поле з расою, дык будзеш з ядою; шчы­рая праца — мазалёвая; праца і корміць, і поіць; вось на свеце як бывае: хто працуе, той і мае; без працы не есці пірагоў; хочаш есці калачы, дык не сядзі на пячы; хто працуе, таму і шанцуе; хто працуе, той і святкуе; добра рабі, добра і будзе; да работы не пускаюць ля­ноты; ад ляноты чакай бядоты; гуль­таю ўсё цяжка.

Мая бабуля Таццяна, простая сялянка, любіла паўтараць: “Праца­ваць не любіш — чалавекам не бу­дзеш”. Гэтыя яе словы я запомніў на ўсё жыццё.

Канстанцін КАРНЯЛЮК.

Оцените материал
(Голосов: 0)
Количество просмотров: 665
Теги

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Лента новостей

Дипломов привезли больше

16.01.2018 г.

Фотоконкурс объявили профсоюзы

14.01.2018 г.

Живая или искусственная?

13.01.2018 г.

Мы выбираем, нас выбирают

12.01.2018 г.

«Культурны маршрут «Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі — дзецям»

12.01.2018 г.

Чудо есть!

10.01.2018 г.

«Рождественский круговорот»

09.01.2018 г.

Сямейны капітал у памеры 10 тысяч долараў

09.01.2018 г.

Еще одна «первичка»

09.01.2018 г.

Ганаровай граматай Ваўкавыскага райвыканкама ўзнагароджаны

09.01.2018 г.

В новый год — здоровым!

06.01.2018 г.

Как организовать свое дело

05.01.2018 г.

С Новым годом и днем рождения!

05.01.2018 г.

«Гродненская правда» — лауреат конкурса «Золотой зубр»

31.12.2017 г.

В поисках работы

31.12.2017 г.

Трезвость — норма на дороге!

30.12.2017 г.

График движения городских автобусов в последний день старого и первый день нового года

29.12.2017 г.

У сувязі з Днём сацыяльнай абароны

29.12.2017 г.

Вооружен — значит спасен

23.12.2017 г.

Минлесхоз предупреждает

22.12.2017 г.

На повестке дня охота

22.12.2017 г.

Продукция ОАО «Волковысский мясокомбинат» пользуется спросом

19.12.2017 г.

Собрались на вечерки

18.12.2017 г.

Еще есть возможность поддержать своих

16.12.2017 г.

Приглашаем на ярмарку вакансий

16.12.2017 г.

Проведен День охраны труда

15.12.2017 г.

Жизнь стоит менять. К лучшему!

15.12.2017 г.

За здоровьем надо следить

15.12.2017 г.

Юбилей приглашает гостей

13.12.2017 г.

В поддержку бизнеса на селе

13.12.2017 г.

Скоро сбудутся новогодние мечты

13.12.2017 г.

Какая у вас температура?

09.12.2017 г.

«Прямая телефонная линия»

17 января 2018 года заместитель начальника управления – начальник отдела инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Волковысскому району Лугович Лилия Чеславовна проводит прямую телефонную линию на тему «Порядок налогообложения доходов, полученных физическими лицами в 2017 году». Вопросы по указанной тематике можно задать во время «прямой линии» с 10.00 до 12.00 часов по телефону 2-01-17.

 

20 студзеня "прамую тэлефонную лінію" з 9.00 до 12.00 по тэлефоне 4-54-23 правядзе член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, старшыня Ваўкавыскага райвыканкама СІЦЬКО Міхаіл Міхайлавіч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые комментарии

Профессионализм и квалификация - это очень ценно, особенно в наше время, когда большинство занимается ...
Очень приятно прочитать статью о своих родственниках.. . Тетя Валя, здоровья Вам огромного, часто ...
Какой банальный и плохо скрытый обман, давно известный под названием "Нигерийский разводняк". Так ...

 

Выбираем лучшую песню Волковысского хит-парада (5-19 января)
SEREBRO - В космосе
Ленинград vs. Slider Magnit - Не со мной
Сергей Лазарев - Так красиво
Руки Вверх - Когда Мы Были Молодыми
Полина Гагарина - Обезоружена
Пицца - Романс
Настя Каменских - Это моя ночь
Максим Фадеев и Григорий Лепс - Орлы или вороны
Imagine Dragons - Thunder
Дима Билан - Не молчи
Смотреть Результаты

 

Контакты редакции

Главный редактор: Валентина Михайловна Курилик. Тел. 8 (01512) 4-11-99

Заместитель гл. редактора: Тамара Евгеньевна Гурина. Тел. 8 (01512) 4-10-74

Ответственный секретарь: Алексей Петрович Веруш. Тел. 8 (01512) 2-10-19

Приемная: 8 (01512) 9-40-70

Бухгалтерия: 8 (01512) 4-36-17

Тел./факс 8 (01512) 4-11-95

Справки по объявлениям: 8 (01512) 4-10-72

e-mail: nchas@tut.by

Интересные факты

Знаете ли Вы, что ...

Хорошо сказано

Хорошо сказано!

Погода

Погода Волковыск
Информация сайта pogoda.by

Курсы валют

Календарь

Информер праздники сегодня