Волковысская газета «Наш час», новости Волковыска

Точка зрения

Аб працы і яе сэнсе ў жыцці

Аб працы і яе сэнсе ў жыцці
18 Апреля
2017 г. Вторник

Сапраўднае багацце для людзей — уменне працаваць.

Эзоп

Беларускі народ заўсёды быў адным з самых працалюбівых у свеце. І мяне як грамадзяніна Беларусі вельмі абурае, што сён­ня гультаі і прайдзісветы розных гатункаў на плошчах і вуліцах га­радоў, прыкрываючыся наро­дам, нават сітуацыяй беспрацоў­ных, імкнуцца вырашаць свае палітычныя заказы. Я перака­наны: на плошчах няма тых, хто сапраўды аказаўся беспрацоў­ным. Жадаючыя атрымаць пра­цу шукаюць яе самі на прадпры­емствах ці ідуць па дапамогу да дзяржавы, рэгіструючыся ў цэн­трах занятасці. Так, эканамічная сітуацыя сёння нялёгкая, аднак гэта не значыць, што з транспа­рантамі і выкрыкамі на вуліцах нашых гарадоў можна знайсці выйсце.

Нярэдка праблем з працаўлад­каваннем работнікаў зусім няма — праблема ў галовах у тых, хто шу­кае працу. У яе пошуку неабходна рабіць упор на сваёй кваліфікацыі, навыках, ведах у прафесійнай воб­ласці. Трэба разумець, што працу можна атрымаць толькі дзякуючы сваёй кампетэнцыі. Нават дыплом аб вышэйшай адукацыі не надта каціруецца на рынку. Больш каштоўнымі для працадаўцы з’яўля­юцца канкрэтныя ўменні маладога супрацоўніка, якія трэба паказваць на практыцы.

Лічу, што сёння сама працоў­ная галіна патрабуе новых падыхо­даў, больш спрыяльных магчымас­цей занятасці для мужчын і жан­чын, стварэння новых працоўных месцаў і нават прафесій. Многія прафесіі ўжо замянілі робаты, ме­ханізмы. Анахранізмамі на вачах становяцца яшчэ ўчора папулярныя спецыяльнасці. Нашаму грамадству неабходны эканамічныя пе­раўтварэнні, новыя веды і навыкі, якія могуць дапамагчы пераадолець няпростую сітуацыю.

Прынамсі, само развіццё чала­вечай асобы павінна азначаць пашырэнне дыяпазону выбару для людзей, аднак пры гэтым мы нязменна павінны клапаціцца пра ба­гацце чалавечага жыцця, а не про­ста эканомікі. Менавіта працоўная дзейнасць займае значную частку нашага жыцця. Праца дае сродкі да існавання, дазваляючы паўнавар­тасна ўдзельнічаць у жыцці грамад­ства і забяспечваючы пачуццё ўлас­най годнасці і значнасці. І, наадва­рот, кантынгент тых жа амараль­ных, асацыянальных асоб дастатко­ва шырокі і розны, але большасць з іх маюць схільнасць да чаркі, да гэтага дадаецца нежаданне праца­ваць і, як вынік, прагулы на рабо­це, нават калі яна ёсць. У выніку звальненне…

На жаль, здарылася так, што, не разабраўшыся скрупулёзна, мно­гіх палічылі ўтрыманцамі. На сён­няшні дзень ужо акрэслены катэго­рыі грамадзян, якім не трэба пла­ціць падатак па дэкрэце № 3. Ад­нак мне думаецца, што тут забылі пра катэгорыю “хворыя грамадзя­не”, якім атрымаць сёння працу зусім не проста. Гэтым людзям, ад­паведна медыцынскім паказчыкам, патрэбна лёгкая праца. Аднак сён­ня нават цяжкую фізічную працу атрымаць праблематычна. Майму знаёмаму 58 гадоў, усё жыццё ён адпрацаваў на птушкафабрыцы, за­раз звольніўся, бо няма сіл больш працаваць — баляць рукі, ногі, сэрца, падскоквае ціск… Аднак на мед­камісіі заявілі, што да групы ін­валіднасці недацягвае. Што ж ра­біць яму?

Многія суайчыннікі заняты творчай, валанцёрскай працай або толькі яшчэ рыхтуюцца стаць пра­цаўнікамі. Не магу не сказаць пра хатніх гаспадынь, якія штодзённа працуюць фактычна “амаль на дзве стаўкі”. Іншая справа, што іх пра­цу часта не шануюць, не заўважа­юць, і правы жанчын тут амаль што не абароненыя. А яны ж га­туюць, прыбіраюць, ствараюць утульнасць для мужа, дзяцей.

У цэнтрах занятасці многім пра­пануюць набываць новыя прафесіі. Аднак у 50—55 гадоў перавучвац­ца ўжо позна, ды й часта здароўе не дазваляе гэта рабіць. Да таго ж, праблематычна харэографу, напрыклад, стаць цесляром, а гісторыку — тынкоўшчыкам.

Сёння найперш запатрабава­ныя прафесіі на рынку працы — доктар, медыцынская сястра, ветэрынарны доктар, прадавец, вадзіцель, бухгалтар. Усё гэта, канеш­не, вельмі неабходныя прафесіі, аднак на іх набыццё патрэбна шмат часу, схільнасці, наймальнікі за­цікаўлены найперш у такіх спецы­ялістах з вышэйшай адукацыяй. Ды й, дарэчы, гэтыя прафесіі многім не падыходзяць. Ведаю людзей-гу­манітарыяў, якія, як чорта, баяц­ца ўсялякай тэхнікі, нават не ду­маюць здаваць на правы вадзіцеля.

Шмат беспрацоўных у нас ся­род моладзі, у якой наогул няма яшчэ прафесійнага вопыту. А міграцыя і старэнне насельніцтва пры­водзяць да зніжэння яго колькасці і скарачэння працоўнай сілы.

Маладыя людзі не хочуць за­ставацца ў вёсках. І, дарэчы, не толькі з-за нізкіх заробкаў. Праца ў сельскагаспадарчай вытворчасці даволі цяжкая. Многія бацькі вясковых хлопцаў і дзяўчат самі вы­праўляюць у горад сваіх дзяцей, кажучы: “Мы ўсё жыццё гарбелі на зямлі, няхай хоць нашы дзеці пажывуць як людзі”.

З другога боку, у нас усе хо­чуць працаваць у Мінску ці аб­ласных цэнтрах, здраджваюць сваёй малой радзіме. Выпускнікі ВНУ не маюць жадання пачынаць кар’еру па-за межамі сталіцы і ні за якія грошы і сацпакеты не па­гаджаюцца з’язджаць. Амбіцыі мо­ладзі часам не адпавядаюць іх кам­петэнцыі. Большасць хоча адразу ж стаць дырэктарамі, потым шу­кае менш прэстыжныя пасады, а напрыканцы хапаецца за любую магчымасць, абы толькі не ехаць у рэгіёны.

Мы не павінны забываць, што нашы працалюбівыя продкі пера­далі нам у спадчыну шмат мудрас­ці аб працы і яе сэнсе ў жыцці: дзе пасееш густа, там не будзе пу­ста; гультая зямля не любіць; дзе гультай ходзіць, там зямля не родзіць; трэба рана ўставаці, калі хле­ба дажыдаці; выходзь на поле з расою, дык будзеш з ядою; шчы­рая праца — мазалёвая; праца і корміць, і поіць; вось на свеце як бывае: хто працуе, той і мае; без працы не есці пірагоў; хочаш есці калачы, дык не сядзі на пячы; хто працуе, таму і шанцуе; хто працуе, той і святкуе; добра рабі, добра і будзе; да работы не пускаюць ля­ноты; ад ляноты чакай бядоты; гуль­таю ўсё цяжка.

Мая бабуля Таццяна, простая сялянка, любіла паўтараць: “Праца­ваць не любіш — чалавекам не бу­дзеш”. Гэтыя яе словы я запомніў на ўсё жыццё.

Канстанцін КАРНЯЛЮК.

Оцените материал
(Голосов: 0)
Количество просмотров: 796
Теги

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Лента новостей

Новые успехи воспитанников ДШИ

17.03.2018 г.

Время сдавать оружие

16.03.2018 г.

Не забудьте отключить свет 24 марта с 20.30 до 21.30

16.03.2018 г.

Молодежь выбирает свое

15.03.2018 г.

Областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов

14.03.2018 г.

В честь Дня Конституции

14.03.2018 г.

Прямые телефонные линии с работниками инспекции Министерства по налогам и сборам…

14.03.2018 г.

Давление проверяют в Росси

14.03.2018 г.

Благодарность министра образования

13.03.2018 г.

Ищите "Наш Час" в социальных сетях

13.03.2018 г.

«Вакансии» — новый раздел на нашем сайте

12.03.2018 г.

Для безработных была организована ярмарка вакансий

06.03.2018 г.

Наш робот — первый!

06.03.2018 г.

Будет еще один кружок

06.03.2018 г.

Спасатели глазами детей

04.03.2018 г.

Обморозился... дома

03.03.2018 г.

Знать, чтобы уберечь себя

02.03.2018 г.

Защитникам Отечества посвящались

02.03.2018 г.

Две награды сотрудникам «Нашего часа»

02.03.2018 г.

Восемь наград завоевали спортсмены СДЮШОР № 1

01.03.2018 г.

Проверка системы оповещения

28.02.2018 г.

Приглашаем на волейбол

28.02.2018 г.

Уверенная победа

28.02.2018 г.

Контролируем давление

28.02.2018 г.

Познавательный урок по обращению с твердыми отходами

27.02.2018 г.

Паступіў адзін тэлефонны зварот

27.02.2018 г.

Почетной грамотой Волковысского райисполкома награждены

27.02.2018 г.

«Прямая телефонная линия»

21 марта с 10.00 до 12.00 состоится «прямая телефонная линия» с директором ГЛХУ «Волковысский лесхоз» БЕЛЫМ Виталием Владимировичем по тел. 4-13-96.

 

21 марта «прямую телефонную линию» проводит заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Волковысского районного исполнительного комитета Петр Евгеньевич КРАСЬКО. Вопросы можно задавать по тел. 4-13-39 с 10.00 до 12.00.

 

21 марта по тел. 4-36-24 с 10.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» проведет депутат Брестского избирательного округа № 16, директор Волковысского филиала Гродненского облпотребобщества Виктор Станиславович Плескач.

 

28 марта с 14.00 до 15.00 в Волковысском сельисполкоме состоится выездной прием граждан начальником управления по труду, занятости и социальной защите Волковысского райисполкома Татьяной Викторовной Янковской.

 

19 марта с 15.00 до 16.00 депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Иванович Сегодник проведет прием граждан по личным вопросам в административном здании Субочского сельсовета (аг. Субочи, ул. Советская, 6а).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новые комментарии

Поздравление для всех дам очень хорошее.спасибо всем.
Интересно, какие ещё реальные результаты этого договора за 18 !!!!! лет были ? Или только обмен ...
Как это было в Берестовице??? "Поздняя весна" выдалась в этом году. Но как "Исключение из правил" ...
если я купил новый мопед надо ли после регистрации гнать его и проходить тех осмотр?

 

Контакты редакции

Главный редактор: Валентина Михайловна Курилик. Тел. 8 (01512) 4-11-99

Заместитель гл. редактора: Тамара Евгеньевна Гурина. Тел. 8 (01512) 4-10-74

Ответственный секретарь: Алексей Петрович Веруш. Тел. 8 (01512) 2-10-19

Приемная: 8 (01512) 9-40-70

Бухгалтерия: 8 (01512) 4-36-17

Тел./факс 8 (01512) 4-11-95

Справки по объявлениям: 8 (01512) 4-10-72

e-mail: nchas@tut.by

Интересные факты

Знаете ли Вы, что ...

Хорошо сказано

Хорошо сказано!

Погода

Погода Волковыск
Информация сайта pogoda.by

Курсы валют

Календарь

Информер праздники сегодня