Волковысская газета «Наш час», новости Волковыска

Точка зрения

Аб працы і яе сэнсе ў жыцці

Аб працы і яе сэнсе ў жыцці
18 Апреля
2017 г. Вторник

Сапраўднае багацце для людзей — уменне працаваць.

Эзоп

Беларускі народ заўсёды быў адным з самых працалюбівых у свеце. І мяне як грамадзяніна Беларусі вельмі абурае, што сён­ня гультаі і прайдзісветы розных гатункаў на плошчах і вуліцах га­радоў, прыкрываючыся наро­дам, нават сітуацыяй беспрацоў­ных, імкнуцца вырашаць свае палітычныя заказы. Я перака­наны: на плошчах няма тых, хто сапраўды аказаўся беспрацоў­ным. Жадаючыя атрымаць пра­цу шукаюць яе самі на прадпры­емствах ці ідуць па дапамогу да дзяржавы, рэгіструючыся ў цэн­трах занятасці. Так, эканамічная сітуацыя сёння нялёгкая, аднак гэта не значыць, што з транспа­рантамі і выкрыкамі на вуліцах нашых гарадоў можна знайсці выйсце.

Нярэдка праблем з працаўлад­каваннем работнікаў зусім няма — праблема ў галовах у тых, хто шу­кае працу. У яе пошуку неабходна рабіць упор на сваёй кваліфікацыі, навыках, ведах у прафесійнай воб­ласці. Трэба разумець, што працу можна атрымаць толькі дзякуючы сваёй кампетэнцыі. Нават дыплом аб вышэйшай адукацыі не надта каціруецца на рынку. Больш каштоўнымі для працадаўцы з’яўля­юцца канкрэтныя ўменні маладога супрацоўніка, якія трэба паказваць на практыцы.

Лічу, што сёння сама працоў­ная галіна патрабуе новых падыхо­даў, больш спрыяльных магчымас­цей занятасці для мужчын і жан­чын, стварэння новых працоўных месцаў і нават прафесій. Многія прафесіі ўжо замянілі робаты, ме­ханізмы. Анахранізмамі на вачах становяцца яшчэ ўчора папулярныя спецыяльнасці. Нашаму грамадству неабходны эканамічныя пе­раўтварэнні, новыя веды і навыкі, якія могуць дапамагчы пераадолець няпростую сітуацыю.

Прынамсі, само развіццё чала­вечай асобы павінна азначаць пашырэнне дыяпазону выбару для людзей, аднак пры гэтым мы нязменна павінны клапаціцца пра ба­гацце чалавечага жыцця, а не про­ста эканомікі. Менавіта працоўная дзейнасць займае значную частку нашага жыцця. Праца дае сродкі да існавання, дазваляючы паўнавар­тасна ўдзельнічаць у жыцці грамад­ства і забяспечваючы пачуццё ўлас­най годнасці і значнасці. І, наадва­рот, кантынгент тых жа амараль­ных, асацыянальных асоб дастатко­ва шырокі і розны, але большасць з іх маюць схільнасць да чаркі, да гэтага дадаецца нежаданне праца­ваць і, як вынік, прагулы на рабо­це, нават калі яна ёсць. У выніку звальненне…

На жаль, здарылася так, што, не разабраўшыся скрупулёзна, мно­гіх палічылі ўтрыманцамі. На сён­няшні дзень ужо акрэслены катэго­рыі грамадзян, якім не трэба пла­ціць падатак па дэкрэце № 3. Ад­нак мне думаецца, што тут забылі пра катэгорыю “хворыя грамадзя­не”, якім атрымаць сёння працу зусім не проста. Гэтым людзям, ад­паведна медыцынскім паказчыкам, патрэбна лёгкая праца. Аднак сён­ня нават цяжкую фізічную працу атрымаць праблематычна. Майму знаёмаму 58 гадоў, усё жыццё ён адпрацаваў на птушкафабрыцы, за­раз звольніўся, бо няма сіл больш працаваць — баляць рукі, ногі, сэрца, падскоквае ціск… Аднак на мед­камісіі заявілі, што да групы ін­валіднасці недацягвае. Што ж ра­біць яму?

Многія суайчыннікі заняты творчай, валанцёрскай працай або толькі яшчэ рыхтуюцца стаць пра­цаўнікамі. Не магу не сказаць пра хатніх гаспадынь, якія штодзённа працуюць фактычна “амаль на дзве стаўкі”. Іншая справа, што іх пра­цу часта не шануюць, не заўважа­юць, і правы жанчын тут амаль што не абароненыя. А яны ж га­туюць, прыбіраюць, ствараюць утульнасць для мужа, дзяцей.

У цэнтрах занятасці многім пра­пануюць набываць новыя прафесіі. Аднак у 50—55 гадоў перавучвац­ца ўжо позна, ды й часта здароўе не дазваляе гэта рабіць. Да таго ж, праблематычна харэографу, напрыклад, стаць цесляром, а гісторыку — тынкоўшчыкам.

Сёння найперш запатрабава­ныя прафесіі на рынку працы — доктар, медыцынская сястра, ветэрынарны доктар, прадавец, вадзіцель, бухгалтар. Усё гэта, канеш­не, вельмі неабходныя прафесіі, аднак на іх набыццё патрэбна шмат часу, схільнасці, наймальнікі за­цікаўлены найперш у такіх спецы­ялістах з вышэйшай адукацыяй. Ды й, дарэчы, гэтыя прафесіі многім не падыходзяць. Ведаю людзей-гу­манітарыяў, якія, як чорта, баяц­ца ўсялякай тэхнікі, нават не ду­маюць здаваць на правы вадзіцеля.

Шмат беспрацоўных у нас ся­род моладзі, у якой наогул няма яшчэ прафесійнага вопыту. А міграцыя і старэнне насельніцтва пры­водзяць да зніжэння яго колькасці і скарачэння працоўнай сілы.

Маладыя людзі не хочуць за­ставацца ў вёсках. І, дарэчы, не толькі з-за нізкіх заробкаў. Праца ў сельскагаспадарчай вытворчасці даволі цяжкая. Многія бацькі вясковых хлопцаў і дзяўчат самі вы­праўляюць у горад сваіх дзяцей, кажучы: “Мы ўсё жыццё гарбелі на зямлі, няхай хоць нашы дзеці пажывуць як людзі”.

З другога боку, у нас усе хо­чуць працаваць у Мінску ці аб­ласных цэнтрах, здраджваюць сваёй малой радзіме. Выпускнікі ВНУ не маюць жадання пачынаць кар’еру па-за межамі сталіцы і ні за якія грошы і сацпакеты не па­гаджаюцца з’язджаць. Амбіцыі мо­ладзі часам не адпавядаюць іх кам­петэнцыі. Большасць хоча адразу ж стаць дырэктарамі, потым шу­кае менш прэстыжныя пасады, а напрыканцы хапаецца за любую магчымасць, абы толькі не ехаць у рэгіёны.

Мы не павінны забываць, што нашы працалюбівыя продкі пера­далі нам у спадчыну шмат мудрас­ці аб працы і яе сэнсе ў жыцці: дзе пасееш густа, там не будзе пу­ста; гультая зямля не любіць; дзе гультай ходзіць, там зямля не родзіць; трэба рана ўставаці, калі хле­ба дажыдаці; выходзь на поле з расою, дык будзеш з ядою; шчы­рая праца — мазалёвая; праца і корміць, і поіць; вось на свеце як бывае: хто працуе, той і мае; без працы не есці пірагоў; хочаш есці калачы, дык не сядзі на пячы; хто працуе, таму і шанцуе; хто працуе, той і святкуе; добра рабі, добра і будзе; да работы не пускаюць ля­ноты; ад ляноты чакай бядоты; гуль­таю ўсё цяжка.

Мая бабуля Таццяна, простая сялянка, любіла паўтараць: “Праца­ваць не любіш — чалавекам не бу­дзеш”. Гэтыя яе словы я запомніў на ўсё жыццё.

Канстанцін КАРНЯЛЮК.

Оцените материал
(Голосов: 0)
Количество просмотров: 1296
Теги

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Лента новостей

Выбор года

16.12.2018 г.

Можно начинать готовиться

16.12.2018 г.

Сохрани дерево — купи ель в кадке

14.12.2018 г.

Работа найдется для каждого

14.12.2018 г.

Набыць свечку — дапамагчы дзецям

11.12.2018 г.

Цель — устойчивое развитие

11.12.2018 г.

Премия имени А. И. Дубко присуждена двум волковычанам

07.12.2018 г.

Для безработных

07.12.2018 г.

Набыць свечку — дапамагчы дзецям

07.12.2018 г.

Предлагали варианты трудоустройства

04.12.2018 г.

Кто на льду? Проверят рейды

04.12.2018 г.

Семинар-совещание с заместителями руководителей организаций по идеологической работе

02.12.2018 г.

Онлайн-дневники с мультимедийным сопровождением и фотоотчетами

01.12.2018 г.

В парламенте — молодежь

30.11.2018 г.

В аграрном колледже прошел конкурс профмастерства

28.11.2018 г.

К дню борьбы со СПИДом

28.11.2018 г.

14 агроусадеб зарегистрировано на 1 октября в Волковысском районе

27.11.2018 г.

Узнай свое давление

25.11.2018 г.

«Остановим СПИД вместе!»

25.11.2018 г.

В поисках работы

24.11.2018 г.

Успеть до морозов

24.11.2018 г.

Из Китая во Вьетнам

23.11.2018 г.

Вошли в состав холдинга

23.11.2018 г.

Открывается новая выставка Владимира Шевчика

21.11.2018 г.

Отпраздновали первый юбилей

21.11.2018 г.

Подписка

Для индивидуальных подписчиков: индекс 64020

Ведомственная подписка: индекс 63915


Подписаться на газету можно во всех отделениях почтовой связи района, у почтальонов,

общественных распространителей, в филиале № 402 ОАО «АСБ Беларусбанк» и в редакции «Наш час».

 

С 1 февраля 2016 года вы можете оплатить подписку на газету "Наш час" по системе "Расчет" (ЕРИП) с помощью пластиковой карточки: через банкомат, инфокиоск, терминал, домашний компьютер (если подключен интернет-банкинг).

"Расчет" (ЕРИП) - СМИ - «Наш час» подписка


  

«Прямая телефонная линия»

Волковысским райисполкомом еженедельно по четвергам с 10.00 до 13.00 проводится «горячая телефонная линия» по вопросам банного обслуживания населения. Звонки принимаются по тел. 4-12-93.


13 декабря с 10.00 до 11.00 в Росском сельисполкоме (г. п. Россь, ул. Шевякова, 4) директор КУП «Волковысское коммунальное хозяйство» Андрей Юрьевич Клусов проведет прием граждан по личным вопросам.
Предварительная запись по тел. 6-21-39.


13 декабря с 11.00 до 13.00 на «прямой линии» с нашими читателями будет районный кардиолог Волковысской ЦРБ Наталья Геннадьевна Корнелюк. Вопросы по теме «Как сохранить сердце и сосуды здоровыми» можно задавать по тел. 4-11-99.


18 декабря с 11.00 до 13.00 по тел. 8(0152) 79-71-86 состоится «прямая телефонная линия» с начальником УВД Гродненского облисполкома генерал-майором милиции Вадимом Ивановичем Cинявским.


18 декабря с 11.00 до 13.00 в здании Волковысской ПМК-143 (г. Волковыск, ул. Брестская, 30) проводится прием граждан по личным вопросам главным правовым инспектором Гродненской областной организации профсоюза работников образования и науки Натальей Валерьевной грецкой совместно с представителями Волковысской прокуратуры и управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.


С 14.00 до 16.00 прием проводится в кабинете председателя Волковысского районного объединения профсоюзов по адресу: г. Волковыск, ул. Дзержинского, 3, каб. 7. Предварительно можно записаться по тел. 9-92-10. Обратившиеся могут задать вопросы, касающиеся разъяснений норм законодательства, регулирующих сферу трудовых и связанных с ними правоотношений.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Контакты редакции

Главный редактор: Валентина Михайловна Курилик. Тел. 8 (01512) 4-11-99

Заместитель гл. редактора: Тамара Евгеньевна Гурина. Тел. 8 (01512) 4-10-74

Ответственный секретарь: Алексей Петрович Веруш. Тел. 8 (01512) 2-10-19

Приемная: 8 (01512) 9-40-70

Бухгалтерия: 8 (01512) 4-36-17

Тел./факс 8 (01512) 4-11-95

Справки по объявлениям: 8 (01512) 4-10-72

e-mail: nchas@tut.by